Diagnostika elektrických obvodů MOSAD®-EDIC

Kariéra

Pro nedestruktivní diagnostiku stavu silových, měřicích a regulačních obvodů firma TES s.r.o. vyvinula a používá měřicí systém MOSAD®-EDIC, kterým lze získat komplexní informace o vlastnostech testovaného elektrického obvodu jako např. míru stárnutí izolace, lokalizaci případných závad, délku kabelu, atd.

Stručný technický popis

Diagnostickým systémem MOSAD®-EDIC lze měřit jak samostatné kabelové vedení, tak i vedení s připojeným koncovým zařízením. Systém je složen z měřicích přístrojů, které snímají data podle pokynů řídicího počítače. Jakmile je sběr dat ukončen, data jsou uložena pro pozdější analýzu. Postprocessing naměřených dat probíhá v softwarovém prostředí, které umožňuje podrobnou analýzu naměřených dat.
Systém MOSAD®-EDIC nabízí plně grafické prostředí a tedy i vysoký komfort při ovládání a vizualizaci naměřených dat.

Možnosti využití a výhody

 • Pravidelná diagnostika
 • Vyhledávání a určení závad
 • Vyhodnocení míry stárnutí izolace
 • Určení délky kabelu
 • Lokalizace kabelových průchodek a spojek
 • Automatický průběh měřicího procesu
 • Minimalizace vlivu lidského činitele na výsledky měření
 • Protokoly z měření
 • Porovnání výsledků aktuálního měření s historickými daty

Měření obvodu se soustředěnými parametry

Po připojení měřicího zařízení na svorky zkoušeného obvodu proběhne autodiagnostika měřicího systému včetně kontroly beznapěťového stavu obvodu. Naměřené hodnoty jsou doplněny výpočtem střídavých parametrů a činitelů, které charakterizují kvaliztu izolace.

Naměřené hodnoty: Vypočítané hodnoty:
 • Stejnosměrný odpor
 • Impedance a fázový úhel
 • Izolační odpor v závislosti na čase
 • Průběh vlny TDR

 

 • Činná složka impedance
 • Jalová složka impedance
 • Podíl dielektrické absorpce
 • Polarizační poměr
 • Polarizační index
 • Indukčnost
 • Kapacita
 • Činitel kvality
 • Ztrátový činitel

Měření obvodu s rozloženými prvky – reflektometrické měření

Součástí komplexního měření obdou nebo i jen samostatným měřením je reflektrometrie v časové oblasti. Pomocí reflektometrie lze lokalizovat např. kabelové spojky, místa s navlhlou izolací, poškozená místa, apod.

Při reflektometrii jsou do měřeného obvodu vysílány impulsy s krátkou dobou náběhu. Jakákoiv nehomogenita vyvolá odraženou vlnu a výsledný echogram umožňuje lokalizovat místa nehomogenity.