Etická linka

Kariéra

Společnost TES s.r.o., jakožto tzv. povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále „zákon OOz“), zřídila vnitřní oznamovací systém, který slouží pro podání oznámení o protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo může dojít v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro společnost TES s.r.o.

OZNÁMENÍ – CO LZE OZNÁMIT:

Oznámit lze každé protiprávní jednání v rozsahu §2 odst. 1 podle zákona o ochraně oznamovatelů (OOz), které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon OOz,
 • nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je vhodné v oznámení uvést identifikaci osob podezřelých ze spáchání možného protiprávního jednání a případných dalších zúčastněných osob, podrobný popis možného protiprávního jednání, konkrétní důkaz o protiprávním jednání (pokud jej má oznamovatel k dispozici), případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z protiprávního jednání.

Využitím vnitřního oznamovacího systému TES není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v trestním zákoníku orgánům činným v trestním řízení!

KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jsou přijímána a vyřizována oznámení učiněná zaměstnanci (hlavní pracovní poměr, DoPP, DoPČ), uchazeči o práci nebo jinou obdobnou činnost a osobami vykonávajícími pro společnost TES s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
Vylučuje se přijímání oznámení v režimu zákona OOz od osoby, která pro TES s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákon OOz.

JAK LZE PODAT OZNÁMENÍ:

Oznámení splňující kritéria zákona OOz je možné podat prostřednictvím:

1/ vnitřního oznamovacího systému společnosti TES:

 • písemně
  • e-mail (zabezpečený email přístupný pouze pro příslušné osoby):
   oznameni@tes.eu
  • adresa pro zasílání oznámení v listinné podobě:
   TES s.r.o., Pražská 597, 67401 Třebíč
   Přičemž obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.
 • ústně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
  • telefonicky: +420 777 975 624
  • osobně, po předchozí domluvě s příslušnou osobou;
   ústně podaná oznámení se zaznamenávají dle § 19 OOz.

2/ externího oznamovacího systému, který je ze zákona provozován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Přímé podání oznámení lze učinit přes formulář na od https://oznamovatel.justice.cz/.

3/ Zveřejněním za dodržení podmínek v §7 odst. 1 pís. c) OOz.

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA: Ing. Věra Urbancová, manažer personalistiky

OCHRANA OZNAMOVATELE

Podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému TES je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 4 zákona OOz. Identita oznamovatele i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Upozornění:
Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, nebo osobě, která učinila oznámení anonymně. Osoba jenž podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku dle zákona OOz a lze jí za to uložit pokutu do 50.000 Kč.

PO PŘIJETÍ OZNÁMENÍ:

 1. Do 7 dnů od přijetí oznámení bude písemně OZNAMOVATEL vyrozuměn PŘÍSLUŠNOU OSOBOU.
 2. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA do 30 dnů od přijetí oznámení posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí OZNAMOVATELE. Lhůtu pro vyrozumění lze prodloužit za podmínek §12 OOz.
 3. Je-li oznámení odůvodněné, PŘÍSLUŠNÁ OSOBA navrhne TES (povinná osoba) opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 4. K odůvodněným oznámením TES stanoví buď nápravné opatření doporučené PŘÍSLUŠNOU OSOBOU, nebo jiné vhodné opatření pro předejití či nápravě protiprávního stavu.
  O přijatém řešení neprodleně informuje PŘÍSLUŠNOU OSOBU.
 5. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA vyrozumí OZNAMOVATELE o nápravném opatření.