Systém řízení

Kariéra

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Prioritou společnosti TES je v maximální míře uspokojovat potřeby zákazníků profesionálním a vstřícným přístupem všech zaměstnanců, s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a spolupracovníků. Důležitým kritériem je také transparentnost a systematičnost řízení práce na všech úrovních. Tyto požadavky zajištuje INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ, který vede k trvalému zlepšování všech procesů uvnitř i vně firmy. Integrovaný systém řízení je aplikován na všech pracovištích v plném rozsahu norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008 pro tyto procesy:

 • Inženýrská činnost v energetice a strojírenství se zaměřením na:
  • dozor a realizaci investičních akcí a jejich koordinaci
  • matematické modelování technologických procesů
  • nezávislý dohled nad uváděním jaderných elektráren do provozu a dohled nad jejich provozem
  • analýzy poruchových dějů
 • Vývoj a výroba průmyslových měřicích systémů
 • Projektování elektrických systémů a zařízení
 • Měření elektrických a technologických veličin
 • Montážní a údržbové činnosti

Platné certifikáty naleznete také zde:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

PROVĚŘENÝ DODAVATEL PRO JADERNOU ENERGETIKU

Společnost TES splňuje požadavky zákona č. 263/2016 Sb. – atomový zákon a vyhlášky č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení a dalších souvisejících právních požadavků  o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využívaním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, což je prověřováno zákaznickými audity:

ČEZ, a.s. – jsme zařazení do „Seznamu prověřených dodavatelů z hlediska požadavků ČEZ, a.s. na systém jakosti. – certifikát ke stažení
I&C Energo a.s. – certifikát ke stažení
ŠKODA JS a.s. – certifikát ke stažení

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI TES s.r.o.

Vedení společnosti se zavazuje, že svým přístupem a svojí činností bude dodržovat požadavky dle norem ČSN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008, udržovat a zdokonalovat integrovaný systém řízení, zlepšovat procesy a činnosti s ohledem na požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, dopady na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, důsledně dodržovat závazné povinosti a pravidla slušného chování.

Pro zajištění prosperity a stability společnosti TES vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku, kterou se zavazuje:

 • Udržovat a posilovat svůj podíl v energetice — v maximální míře uspokojovat potřeby zákazníků profesionálním a vstřícným přístupem všech zaměstnanců, své závazky plnit kvalitně, rychle a efektivně, tak aby společnost TES byla i nadále spolehlivým partnerem.
 • Dále rozšiřovat služby v oblasti výpočtových analýz a fyzikálních výpočtů.
 • Zvyšovat kvalifikaci personálu pro činnosti spojené se spouštěním nových energetických zdrojů.
 • Pečovat a zkvalitňovat svoje zdroje — vytvářet podmínky pro lepší komunikaci, vyšší spokojenost a bezpečnost zaměstnanců, podporovat jejich tvůrčí, samostatný a odpovědný přístup a umožňovat rozvoj jejich schopností, znalostí a jazykových dovedností.
 • Pečlivým výběrem vstupů zajistit požadovanou kvalitu našich produktů.
 • Aktivně se podílet na předcházení možným rizikům ohrožení zdraví a bezpečnosti při práci a rizikům znečištění životního prostředí či vzniku materiálních škod; minimalizovat dopady na životní prostředí způsobené činností TES a jejich subdodavatelů.

Vedení společnosti TES bude příkladem dodržování a zlepšování integrovaného systému řízení a bude informovat své zaměstnance i vnější okolí o naplňování této politiky.