Servis monitorovacích a diagnostických systémů elektrozařízení

Kariéra

Společnost TES s.r.o. vyvíjí a dodává diagnostické systémy, které monitorují  stav elektrozařízení jaderné elektrárny. Kromě samotného vývoje zajišťuje TES  také instalaci a stálou údržbu těchto systémů přímo v provozu.

Údržba probíhá:

 • pravidelně (v periodicky se opakujících cyklech)
 • nahodile (na základě akutních servisních událostí a požadavků od správců zařízení)

Veškeré činnosti na HW a SW, instalace, přístupy, zabezpečení a práce s daty jsou prováděny v souladu se standardem bezpečnosti ICT provozovatele JE (ČEZ, a.s.).

V rámci údržby diagnostiky provádíme tyto činnosti

 • Práce na diagnostických systémech při odstávkách jednotlivých bloků JE.
 • Průběžné údržbové práce na diagnostických systémech.
 • Nepřetržitá analýza rizik ohrožujících funkci diagnostických systémů a měřících a sledovaných komponent.
 • Průběžná odborná příprava vybraných zaměstnanců ČEZ a dodavatelů pro činnosti na diagnostických systémech a souvisejících zařízeních.
 • Testy UPS diagnostických systémů.
 • Kalibrace diagnostických systémů.
 • Revize vybraných součástí diagnostických systémů.
 • Průběžná kontrola funkčnosti všech komponent.
 • Průběžná kontrola provozního stavu komponent.
 • Průběžná kontrola komunikace všech komponent.
 • Průběžná kontrola objemu a obsahu dat zaznamenávaných diagnostickými systémy.
 • Průběžná kontrola zálohovacího zařízení.
 • Průběžná kontrola archivovacího zařízení.
 • Průběžná kontrola komponent RGPS (rozvod jednotného času a časové synchronizace pomocí GPS).
 • Realizace a příprava investičních akcí, modernizací a technických pomocí z důvodů opotřebení a stárnutí zařízení, přizpůsobení modernizacím měřených komponent a vyhovění vzrůstajícím nárokům na IT bezpečnost, aktualizaci a zvyšování výkonu HW či SW jednotlivých zařízení.
 • Aktualizace a vedení související dokumentace, protokolů o zkouškách atd.
 • Průběžná odborná příprava pracovníků pro pokročilou administraci IT systémů ČEZ za účelem umožnění koordinace a dokladování souvisejících činností.