Kontrola stavu kabeláže a kabelových tras

Kariéra

Diagnostika pomocí systému MOSAD®-EDIC

Provádíme nedestruktivní diagnostiku stavu silových, ovládacích a měřicích obvodů včetně kabeláže, všech komponent i koncových zařízení. K měření používáme diagnostický a měřicí systém MOSAD®-EDIC, který společnost TES vyvinula na základě předchozích zkušeností s měřicími systémy ECAD®1000 a ECAD®1100 americké firmy CM Technologies Corporation. Měřením lze získat komplexní informace o vlastnostech testovaného elektrického obvodu jako  např. míru stárnutí izolace, lokalizaci případných závad, délku kabelu atd.

Vycházíme přitom z opakovaných měření následujících parametrů v obvodu v beznapěťovém stavu:

 • stejnosměrný a izolační odpor
 • impedance a fázový úhel při různých frekvencích
 • výskyt nehomogenit v obvodu metodou odražených pulsů (reflektometrie)

 

Charakteristiky měření

 • připojení měřicího zařízení na svorky zkoušeného obvodu
 • autodiagnostika měřicího systému včetně kontroly beznapěťového stavu obvodu
 • automatický průběh celého měřicího procesu řízený počítačem
 • ukládání historických hodnot do databáze systému
 • výpočet střídavých parametrů a činitelů charakterizující kvalitu izolace (činitel jakosti, činitel rozptylu, polarizační poměr, podíl absorpce v dielektriku)
 • komplexní informace o elektrických vlastnostech testovaného obvodu
 • okamžité vyhodnocení naměřených výsledků opakovaných měření porovnáním s referenčním měřením (první měření na daném zařízení)
 • odhad zbytkové životnosti obvodu na základě hodnocení jeho stavu v delším časovém období
 • metoda šetrná k měřeným obvodům – nedochází k namáhání zvýšeným napětím
 • využití k preventivní údržbě i identifikaci a lokalizaci vzniklých poruch

 

Reflektometrická měření

Reflektometrická měření (TDR) používáme k lokalizaci nehomogenit a poruch v elektrickém obvodu nebo k měření délek kabelů.

Disponujeme rozsáhlou databází rychlostí šíření napěťového pulsu v nejpoužívanějších typech kabelů.
Naměřené hodnoty jsou softwarově zpracovány. Výsledkem měření je průběh impedance po délce obvodu, tzv. echogram.

Na základě echogramu dokážeme:

 • určit délky kabelů s vysokou přesností až do vzdálenosti 30 km,
 • lokalizovat kabelové spojky,  průchodky, místa přechodu na jiný typ kabelu apod.,
 • lokalizovat poruchy typu zkrat, zemní spojení nebo přerušený vodič.

Reflektometrická měření provádíme buď individuálně (pomocí reflektometrické karty instalované v osobním počítači) nebo v rámci komplexní diagnostiky kabelů.
Reflektometrické měření je vhodné jak pro kabely sdělovací tak i silové.