Analýzy pro projekt a modifikace jaderného zařízení

Kariéra

Projekt jaderné elektrárny může být v průběhu času modifikován, např. na základě provozních zkušeností, zvyšování požadavků na bezpečnost,  životnost a efektivitu  jaderného zařízení,  pokroku ve znalostech nebo ve vývoji technologií, na základě nových požadavků regulátora (legislativy) nebo např. na základě výsledků procesu ověření bezpečnosti (PSR – Periodic Safety Review).

V oblasti analýz pro podporu modifikací a projektu JZ nabízíme následující služby:

  • Odborné konzultace při zpracování technického záměru (TZ)
  • Úzkou spolupráci při specifikaci zadání deterministické výpočtové analýzy
  • Vývoj výpočtových modelů nových i stávajících systémů a komponent a jejich validaci
  • Optimalizaci návrhu nového technického řešení (TŘ) – návrh/ověření dimenzování komponent a technických celků
  • Ověření aplikace nového technického řešení při postulovaných událostech (scénářích) ve stavech AOO, DBA i DEC A
  • Formulace doporučení pro provoz JE související s aplikací nového technického řešení
  • Nezávislé posouzení deterministických analýz a jiných výpočtů zpracovaných jinými subjekty.
  • Posouzení dopadu aplikace nového technického řešení na provozní a havarijní dokumentaci.
  • Provedení deterministické bezpečnostní analýzy pro BZ

LTO – Long Term Operation

Životnost jaderných zařízení (především jaderných elektráren) je obvykle v řádu desítek let – ve světě nejsou výjimkou jaderné bloky s životností prodlouženou na 60 let. Obdobný tlak na prodlužování životnosti jaderných bloků je i v ČR, kde na JE Dukovany i JE Temelín probíhá projekt LTO (Long Term Operation) s cílem prodloužit provoz obou JE na cílových 60 let.  Projekt JE je v důsledku stárnutí a opotřebování některých komponent v průběhu provozu obnovován a doplňován tak, aby byla dosažena požadovaná životnost JE jako celku a udržována bezpečnost jaderného zařízení na úrovni odpovídající aktuálním legislativním požadavkům.

Využití projektových rezerv

Požadavky na doplnění a změny v projektu JE jsou vyvolány i ekonomickou snahou provozovatele o zvyšování výkonu bloků (VPR – Využití Projektových Rezerv), která úzce souvisí i s vývojem a implementací nových typů palivových souborů a prodlužováním palivového cyklu.

Jaderná bezpečnost

Události, ke kterým došlo  v Černobylu a ve Fukušimě vyvolaly velký tlak na zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení v celém světě. Zejména na základě vyhodnocení tzv. „stress testů“ jaderných zařízení byla formulována řada požadavků na doplnění a rozšíření projektu jak provozovaných, tak i připravovaných jaderných zařízení tak, aby se zvýšila jeho robustnost a posílila ochrana do hloubky (DiD – Defense in Depth). Došlo k upřesnění a rozšíření požadavků legislativy na zajištění jaderné bezpečnosti nad rámec původního projektu JE při působení extrémních přírodních vlivů (např. zemětřesení, extrémní teploty, extrémní srážky, …) a k rozšíření požadavků na projekt do oblasti tzv. rozšířených projektových podmínek (DEC – Design Extension Conditions), kdy jsou např. uvažovány i velmi nepravděpodobné kombinace více iniciačních událostí současně, případně řetězové následky jedné iniciační události. Tyto organizační a technické požadavky a principy se významně odrazily i v nové jaderné legislativě – viz nový Atomový zákon 263/2016 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky.

 

Změny a doplnění projektu JE z výše uvedených důvodů, vedou k návrhu řady organizačních a technických řešení, která jsou obvykle natolik nová a takového rozsahu, že z bezpečnostních důvodů nelze ověřit jejich aplikaci a účinnost v praxi testováním na reálném zařízení. V těchto případech je ověření bezpečnosti JE v těchto stavech zajištěno prostřednictvím deterministických bezpečnostních analýz.

Aplikace  výpočtových programů schválených dle směrnice VDS 030 pro výpočty v oblasti jaderné bezpečnosti, s komplexními výpočtovými modely validovanými pro očekávané provozní události AOO (Anticipated Operational Occurence, projektové havárie  DBA (Design Basis Accident) i  rozšířené projektové podmínky DEC společně s ověřenými metodickými postupy a dlouholetými zkušenostmi expertů Sekce jaderné bezpečnosti dává provozovateli JE záruku pro úspěšné řešení deterministických analýz v oblasti projektu a modifikace projektu jaderného zařízení.