Reference

Kariéra

Diagnostické systémy

Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení

Společnost TES s.r.o. a Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno spolupracují na projektu, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. To vyžaduje využití metod měření analyzovaných veličin, zpracování signálů, spektrální analýzy pomocí Fourierovy transformace a metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení umožňující práci s daty pokrývající širokou škálu připojených zařízení je klíčové pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR 2020
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno 2020
Datová rozhraní systému MOSAD®-5

Vývoj a implementace speciálních datových rozhraní umožňujících rozšíření souboru přímo měřených dat systémem MOSAD®-5 o data z externích ochranných, řídicích a diagnostických systémů.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín od 2005
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín
Realizováno od 2005
Monitorovací systém elektrozařízení MOSAD®-5

Vývoj, výroba, implementace a provozování modulárního systému MOSAD®-5 (MOnitorovací Systém Analogových a Dvojhodnotových signálů), který slouží k nepřetržitému monitorování provozu rozsáhlých elektrických zařízení a systémů. Systém zaznamenává rychlé přechodné a poruchové děje a slouží k identifikaci příčin poruch.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín od 2006
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno od 2006
Sekundární přístroje pro měření koncentrace vodíku a kyslíku

Vývoj a výroba sekundárních přístrojů pro monitorovací systém měření vodíku a kyslíku určených pro řízení těžkých havárií. Sekundární přístroje zajišťují napájení, řízení vlastních čidel vodíku a kyslíku včetně digitalizace naměřených dat a jejich přenos do centrální vyhodnocovací jednotky.

Zákazník Lokalita Realizováno
INPK RET (Ruská federace) Moskva (Ruská federace) od 2007
Zákazník INPK RET (Ruská federace)
Lokalita Moskva (Ruská federace)
Realizováno od 2007
ON-line diagnostika MOSAD®-MST olejových transformátorů

Vývoj, výroba, implementace a provozování systému MOSAD®-MST, který slouží k on-line diagnostice olejových transformátorů velkých výkonů. Systém poskytuje informace o stavu transformátoru a případné vznikající závadě. Funkce systému zahrnují měření vybraných parametrů (koncentrace plynů rozpuštěných v olejové náplni, proudy, napětí, výkon, kapacitance, přepětí, teploty, částečné výboje, atd.), vizualizaci aktuálních a historických dat, teplotní model, alarmový systém a vlastní diagnostiku.

Zákazník Lokalita Realizováno
I&C Energo a.s. ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín od 2008
Zákazník I&C Energo a.s.
Lokalita ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín
Realizováno od 2008

Věda a výzkum

Validace kódu TRACE pro reaktory typu VVER

Validace TRACE byla provedena na základě dat z integrálního experimentálního zařízení PSB-VVER a dat z reálných jaderných bloků s reaktory VVER 440 a VVER-1000. Validace umožňuje použít kód TRACE pro aplikaci v oblasti bezpečnostních analýz jaderných bloků s reaktory typu VVER, které jsou provozovány v ČR.

Zákazník Lokalita Realizováno
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ČR 2008 - 2010
Zákazník Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita ČR
Realizováno 2008 - 2010
Výzkum a detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech

TES s.r.o. ve spolupráci s VUT Brno a společností EGU-HV Laboratory, a.s. Praha vyvinula měřicí a diagnostickou metodiku určenou k včasné identifikaci a lokalizaci zhoršeného stavu transformátoru prostřednictvím metody částečných výbojů, která byla ověřena na prototypu diagnostického systému identifikace částečných výbojů. Na základě tohoto prototypu vyvinula firma TES s.r.o. diagnostický systém s názvem MOSAD®-MST-PD, který je nyní používán na českých jaderných elektrárnách.Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zákazník Lokalita Realizováno
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ČR od 2013
Zákazník Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita ČR
Realizováno od 2013
Výzkum a vývoj progresivních metod pro zkoušky elektrického zařízení jaderných i klasických elektrárenských bloků při uvádění do provozu

Jedná se o výzkum a vývoj a následnou optimalizaci komplexního souboru měřicích metod, dostupných zdrojů měřených signálů, způsobu jejich záznamu a vyhodnocení pro možnost posouzení správnosti chování elektrozařízení nebo jeho části při navržených zkouškách. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zákazník Lokalita Realizováno
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ČR 2013 - 2015
Zákazník Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita ČR
Realizováno 2013 - 2015
Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (CESEN)

TES s.r.o. se v rámci projektu podílí zejména na výzkumu a vývoji komplexního systému pro zpracování diagnostických informací a vyhodnocování stavu komponent energetických zařízení. Projekt je uskutečňován v rámci Programu Technologické agentury ČR, jehož cílem je dlouhodobé zajištění bezpečných, spolehlivých a ekonomicky dostupných klasických i jaderných zdrojů el. energie. Činnost centra je podporována z účelových prostředků státního rozpočtu na výzkum a vývoj.

Zákazník Lokalita Realizováno
Technologická agentura ČR (TAČR) ČR 2012 - 2019
Zákazník Technologická agentura ČR (TAČR)
Lokalita ČR
Realizováno 2012 - 2019

Deterministické bezpečnostní analýzy

Technická podpora JE v oblasti těžkých havárií

Zpracování analýz včetně termohydraulických výpočtů vycházejících ze stress testů zaměřených na vyhodnocení potencionálních modifikací zařízení JE, které by zmírnily či předešly následkům těžkých havárií.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., JE Dukovany, JE Temelín 2011 - 2012
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, a.s., JE Dukovany, JE Temelín
Realizováno 2011 - 2012
Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách (DEC) pro bloky PWR

V lednu 2021 byl zahájen mezinárodní projekt „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Tohoto projektu se účastní následující partnerské instituce a podniky z České republiky a Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu DELTA2 a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). V rámci tohoto projektu budou analyzovány a hodnoceny strategie pro zvládání událostí v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions – DEC) pro provozované jaderné bloky v obou zemích a dále pro jaderný blok APR generace GenIII +.

Zákazník Lokalita Realizováno
TAČR ČR 2021 - 2023
Zákazník TAČR
Lokalita ČR
Realizováno 2021 - 2023
Inovace výpočtových modelů a metodik pro analýzu pT šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru
 V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0.0/18_215/0016493 byl prováděn transfer znalostí v oblasti výpočtů tlakově-teplotních (pT) šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru z fakulty strojní ZČU Plzeň do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků.

Projekt „Inovace výpočtových modelů a metodik pro analýzu pT šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru“ je zaměřen na vytvoření CFD modelu sestupné šachty reaktoru VVER-440/213 a studených smyček a s tímto modelem následně na provedení výpočtů termo hydraulických procesů, které bez vhodného zásahu operativního personálu mohou způsobit ohrožení integrity tlakové nádoby reaktoru tzv. studenými jazyky vznikajícími při práci vysokotlakých havarijních čerpadel. Výsledkem provedených výpočtů bude vyhodnocení teplotních polí v kritické oblasti tlakové nádoby reaktoru.

Cílem projektu je vyvinout pokročilé výpočtové nástroje v prostředí CFD programu ANSYS Fluent a s jejich využitím pak získat referenční data pro inovaci a validaci výpočtových modelů programů a metodik pro bezpečnostní analýzy a pro validaci postupů Accident Management jaderného bloku s reaktorem VVER-440 v prostředí systémových programů RELAP5 a aTRACE. Inovace a validace výpočtových modelů, programů a metodik firmy TES s.r.o. umožní rozšířit oblast jejich použití pro bezpečnostní analýzy pT šoků a významně tak rozšířit a zkvalitnit spektrum služeb, keré firma TES s.r.o. poskytuje.

Projekt rovněž umožní rozvinout další spolupráci mezi ZČU v Plzni a TES s.r.o.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), IV. výzva – Inovační vouchery.

Zákazník Lokalita Realizováno
TES s.r.o. ČR 2019
Zákazník TES s.r.o.
Lokalita ČR
Realizováno 2019
Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech

V červnu 2018 byl zahájen nový tříletý inovační projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci tohoto projektu je prováděn transfer znalostí v oblasti výpočtů krize varu z FEKT VUT Brno do TES s.r.o. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES s.r.o. urychlit inovační proces a tím zvýšit úroveň a rozšířit segment služeb firmy v oblasti bezpečnostních analýz spojených s výpočty krize varu. V rámci projektu budou zavedeny a validovány výpočtové programy, korelace a metodiky potřebné pro výpočty krize varu v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pracovníky firmy TES s.r.o. Projekt rovněž umožní rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017
Technická podpora pro vývoj a aktualizaci předpisů Accident Management (AM) na JE

Zpracování přípravných a validačních termohydraulických analýz pro předpisy Accident Management používaných na JE v ČR. Technická pomoc provozovateli JE zahrnuje i zpracování výukových materiálů, přípravu personálu JE a účast na výcviku personálu JE na plnorozsahovém simulátoru. Předpisy AM jsou průběžně udržovány a aktualizovány na základě provedených modifikací zařízení JE, případně zvýšení výkonu bloků.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín od 1998
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno od 1998
Analýza teplotních vlivů na namáhání hermetického obkladu bazénů skladování vyhořelého paliva

Hodnocení vlivu teplotního namáhání na těsnost a životnost hermetického obkladu bazénu skladování vyhořelého paliva na JE Temelín. Výstupy z CFD (Computational Fluid Dynamics) kódu FLUENT byly použity jako zdroj vstupních dat pro následné strukturální výpočty hermetického obkladu.

Zákazník Lokalita Realizováno
ÚJV Řež, a.s. ČEZ, JE Temelín od 2011
Zákazník ÚJV Řež, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Temelín
Realizováno od 2011
Analýza plnění projektových funkcí systému kontroly a řízení po zvýšení výkonu bloku

Technická podpora pro dodavatele paliva pro JE Temelín spočívající ve zhodnocení dopadu zvýšení výkonu bloku na projektové funkce systému kontroly a řízení. Byly navrženy a ověřeny nezbytné modifikace setpointů SKŘ, zejména limitačního systému reaktoru.

Zákazník Lokalita Realizováno
TVEL (Ruská federace) ČEZ, JE Temelín 2011 - 2012
Zákazník TVEL (Ruská federace)
Lokalita ČEZ, JE Temelín
Realizováno 2011 - 2012

Inženýrská podpora provozu

Zpracování a analýza dat JE procesů

Cílem projektu bylo analyzovat současný stav procesů informační podpory (analýza součaného stavu) a provedení jejich optimalizace (návrh budoucího stavu). Kromě toho projekt mapuje stávající zdrojová data, procesy, řízení dat a potřebný rozsah dat pro optimalizaci procesů. Součástí projektu je také vytvoření mladého týmu a předání know-how.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ ICT Services ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín 2013 - 2014
Zákazník ČEZ ICT Services
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno 2013 - 2014
Vývoj a kreslení operativních schémat a sběr dat pro systém IPIS.3D

Projekt byl součástí IT podpory procesů JE, který je založen na grafickém prostředí systému MNT Graf. Práce zahrnovala vývoj modelů nových operativních schémat, kreslení operativních schémat na základě zpracovaných modelů a sběr dalších potřebných dat pro integrovaný informační systém JE (IPIS).

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany 2013 - 2015
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno 2013 - 2015
Pravidelné zkoušky funkce bezpečnostních systémů JE

Zpracování programů, realizace a vyhodnocení pravidelných zkoušek bezpečnostních systémů včetně napájení, které jsou vyžadovány SÚJB z pohledu jaderné bezpečnosti.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín od 1992
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno od 1992
Diagnostická měření kabelů a hermetických kabelových průchodek

Nedestruktivní diagnostika kabelových souborů je prováděna systémem ECAD®, který umožňuje dlouhodobě sledovat stav kabeláže včetně připojených elektrických zařízení. Pravidelná měření slouží k vyhodnocení míry stárnutí a k prevenci selhání elektrického zařízení. Systém se používá pro pravidelnou diagnostiku a pro vyhledávání a určování závad.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany od 1995
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno od 1995
Validace provozních předpisů a programů zkoušek na displejovém simulátoru JE

Validace provozních předpisů a ověření programů zkoušek na displejovém simulátoru pro následné najíždění bloků JE po záměně řídicího systému.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. (UJV Řež, a.s. ) ČEZ, JE Dukovany od 2004
Zákazník ČEZ, a.s. (UJV Řež, a.s. )
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno od 2004
Systém řízení provozu, údržby a technických změn v JE

Pořizování a aktualizace dat v aplikaci MNT Graf, která integruje funkce řízení provozu, údržby a technických změn. Systém je založen na vizualizaci operativních schémat a logického propojení jednotlivých zařízení. Aplikace systému umožňuje zefektivnit údržbu, zkrátit dobu odstávky a zvýšit bezpečnost práce na JE.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany od 2006
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno od 2006
Periodic Safety Review pro české JE

Zpracování souboru závěrečných zpráv pro Period Safety Review hodnotících bezpečnost JE za účelem udělení licence pro další období provozu elektrárny.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín 2006 - 2010
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno 2006 - 2010

Nezávislý dozor nad spouštěním

Vědecké vedení spouštění

Technická pomoc pro vědecké vedení spouštění prováděná při spouštění bloků Jaderné elektrárny Temelín pro zabezpečení co nejvyšší úrovně dodržování jaderné bezpečnosti a kvality spouštěcích prací. Nepřetržitá směnová služba po dobu aktivního spouštění, spolupráce při vyhodnocování výsledků testů, nezávislé vyhodnocení neaktivního a aktivního spouštění, návrhy změn a zlepšení pro zvýšení bezpečnosti.

Zákazník Lokalita Realizováno
ÚJV Řež, a.s. ČEZ, JE Temelín 199 - 2003
Zákazník ÚJV Řež, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Temelín
Realizováno 199 - 2003
Inženýrská podpora spouštění JE

Technická pomoc při najíždění bloků JE za účelem nezávislé kontroly korektního průběhu a správnosti vyhodnocení vybraných zkoušek realizovaných v rámci najíždění po záměně řídicích systémů a při zvyšování výkonu.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany 2005 - 2012
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno 2005 - 2012
Podpora jaderného dozoru při spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce

V rámci projektu bude firma TES poskytovat nezávislou vědecko-technickou podporu Úřadu jaderného dozoru (ÚJD) Slovenské republiky v oblasti posuzovací a kontrolní činnosti během spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce. Podpora bude poskytována během neaktivního i aktivního spouštění komponent i systémů s důrazem na kontrolu dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí projektu bude nejen posuzování dokumentace, ale i nepřetržitý monitoring prací na JE Mochovce až do úspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek.

Zákazník Lokalita Realizováno
Úrad jaderného dozoru (ÚJD) Slovenská republika od 2016
Zákazník Úrad jaderného dozoru (ÚJD)
Lokalita Slovenská republika
Realizováno od 2016

Spouštění jaderných elektráren

Tvorba a realizace programů spouštění bloků JE po zvýšení výkonu

Zpracování programů, příprava realizace, zajištění vlastní realizace a vyhodnocení zkoušek včetně koordinace vlastních prací při uvádění bloků EDU do provozu po modernizaci systému kontroly a řízení, sekundárního okruhu a po zvýšení výkonu bloku.

Zákazník Lokalita Realizováno
Škoda Praha Invest, s.r.o. ČEZ, JE Dukovany 2008 - 2012
Zákazník Škoda Praha Invest, s.r.o.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno 2008 - 2012

Spouštění klasických elektráren

Tvorba a realizace programů spouštění klasických elektráren

Zpracování programů, příprava realizace a vyhodnocení zkoušek při uvádění klasických elektrárenských bloků do provozu po jejich celkové modernizaci.

Zákazník Lokalita Realizováno
Škoda Praha Invest, s.r.o. Čez, a,.s. elektrárna Tušimice, elektrárna Prunéřov od 2008
Zákazník Škoda Praha Invest, s.r.o.
Lokalita Čez, a,.s. elektrárna Tušimice, elektrárna Prunéřov
Realizováno od 2008

Projekty EU

Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení

Společnost TES s.r.o. a Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno spolupracují na projektu, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. To vyžaduje využití metod měření analyzovaných veličin, zpracování signálů, spektrální analýzy pomocí Fourierovy transformace a metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení umožňující práci s daty pokrývající širokou škálu připojených zařízení je klíčové pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR 2020
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno 2020
Inovace výpočtových modelů a metodik pro analýzu pT šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru
 V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0.0/18_215/0016493 byl prováděn transfer znalostí v oblasti výpočtů tlakově-teplotních (pT) šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru z fakulty strojní ZČU Plzeň do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků.

Projekt „Inovace výpočtových modelů a metodik pro analýzu pT šoků na tlakovou nádobu jaderného reaktoru“ je zaměřen na vytvoření CFD modelu sestupné šachty reaktoru VVER-440/213 a studených smyček a s tímto modelem následně na provedení výpočtů termo hydraulických procesů, které bez vhodného zásahu operativního personálu mohou způsobit ohrožení integrity tlakové nádoby reaktoru tzv. studenými jazyky vznikajícími při práci vysokotlakých havarijních čerpadel. Výsledkem provedených výpočtů bude vyhodnocení teplotních polí v kritické oblasti tlakové nádoby reaktoru.

Cílem projektu je vyvinout pokročilé výpočtové nástroje v prostředí CFD programu ANSYS Fluent a s jejich využitím pak získat referenční data pro inovaci a validaci výpočtových modelů programů a metodik pro bezpečnostní analýzy a pro validaci postupů Accident Management jaderného bloku s reaktorem VVER-440 v prostředí systémových programů RELAP5 a aTRACE. Inovace a validace výpočtových modelů, programů a metodik firmy TES s.r.o. umožní rozšířit oblast jejich použití pro bezpečnostní analýzy pT šoků a významně tak rozšířit a zkvalitnit spektrum služeb, keré firma TES s.r.o. poskytuje.

Projekt rovněž umožní rozvinout další spolupráci mezi ZČU v Plzni a TES s.r.o.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), IV. výzva – Inovační vouchery.

Zákazník Lokalita Realizováno
TES s.r.o. ČR 2019
Zákazník TES s.r.o.
Lokalita ČR
Realizováno 2019
Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin

Projekt je zaměřen na vývoj specifického softwaru pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů. Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky (UTEE) a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického v Brně (VUT) tak reaguje na požadavky na komplexní nedestruktivní diagnostiku technického stavu motorů prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Software je klíčovou součástí metody diagnostiky stavu asynchronních motorů umožňující periodické analýzy s cílem porovnání vývoje technického stavu motoru v rámci plánu prediktivní údržby a řízení jejich životnosti. Software společně s měřicím zařízením bude pravidelně využíván pro technické analýzy velkých motorů v jaderných i klasických elektrárnách, případně dalších průmyslových podnicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017
Neutronově fyzikální výpočty pro JE
Projekt reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004603 s názvem „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“

V rámci projektu reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004603 s názvem „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“ z dotačního programu „Partnerství znalostního transferu“ byl proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z Vysokého učení technického v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschonost.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017
Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

Projekt s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009811 je zaměřen na vývoj komplexního CFD modelu jaderného reaktoru a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru VVER-1000. Výstupy vypracované ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni budou ve firmě TES s.r.o. využívány pro další vývoj (inovaci) a validaci výpočtových modelů a programů pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory typu VVER 1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo z experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2016
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2016
Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech

V červnu 2018 byl zahájen nový tříletý inovační projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci tohoto projektu je prováděn transfer znalostí v oblasti výpočtů krize varu z FEKT VUT Brno do TES s.r.o. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES s.r.o. urychlit inovační proces a tím zvýšit úroveň a rozšířit segment služeb firmy v oblasti bezpečnostních analýz spojených s výpočty krize varu. V rámci projektu budou zavedeny a validovány výpočtové programy, korelace a metodiky potřebné pro výpočty krize varu v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pracovníky firmy TES s.r.o. Projekt rovněž umožní rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017
Vývoj senzorů částečných výbojů v pásmu UHF

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno vyvíjí inovované senzory pro detekci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech. Systém detekce částečných výbojů je jedním ze zásadních prvků monitoringu stavu transformátorů. Systém založený na snímání a zpracování elektromagnetického signálu v kmitočtovém pásmu UHF (300-3000 MHz) je vývojově nejpokročilejší a umožňuje mimo detekce i prostorovou lokalizací místa vzniku výboje. Součástí senzoru je aktivně řízená elektronika pro předzpracování signálu a přenos signálu do hlavní jednotky systému. Vzhledem k prostředí použití musí být senzory koncipovány s ohledem na klimatickou, elektromagnetickou a mechanickou odolnost.
Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012949 je spolufinancován Evropskou unií.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017

TM02000039

V lednu 2021 byl zahájen mezinárodní projekt TM02000039 – Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR.“. Tohoto projektu se účastní následující partnerské instituce a podniky z České republiky a Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu DELTA2 a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). V rámci tohoto projektu budou analyzovány a hodnoceny strategie pro zvládání událostí v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions – DEC) pro provozované jaderné bloky v obou zemích a dále pro jaderný blok APR1400 generace GenIII +.

Identifikační číslo Název Druh Plánovaný termín dosažení
TM02000039-V2 Výpočetní model APR1400 v MELCOR (APRUNIT) R - Software 11/2023
TM02000039-V7 Výpočetní model THAI v MELCOR(MELTHA) R-software 12/2021
TM02000039-V9 Výpočetní model PSB - VVER v RELAP5 R - software 12/2021
TM02000039-V6 Výpočetní model ATLAS v TRACE (TRATLAS) R- software 12/2021
TM02000039-V3 Výpočetní model VVER-1000 v RELAP5 (RELETE) R - Software 12/2022
TM02000039-V1 Výpočetní model VVER-1000 v MELCOR (MELETE) R - Software 12/2022
Identifikační číslo TM02000039-V2
Název Výpočetní model APR1400 v MELCOR (APRUNIT)
Druh R - Software
Plánovaný termín dosažení 11/2023
Identifikační číslo TM02000039-V7
Název Výpočetní model THAI v MELCOR(MELTHA)
Druh R-software
Plánovaný termín dosažení 12/2021
Identifikační číslo TM02000039-V9
Název Výpočetní model PSB - VVER v RELAP5
Druh R - software
Plánovaný termín dosažení 12/2021
Identifikační číslo TM02000039-V6
Název Výpočetní model ATLAS v TRACE (TRATLAS)
Druh R- software
Plánovaný termín dosažení 12/2021
Identifikační číslo TM02000039-V3
Název Výpočetní model VVER-1000 v RELAP5 (RELETE)
Druh R - Software
Plánovaný termín dosažení 12/2022
Identifikační číslo TM02000039-V1
Název Výpočetní model VVER-1000 v MELCOR (MELETE)
Druh R - Software
Plánovaný termín dosažení 12/2022