Termohydraulické výpočty

Termohydraulické výpočty provádíme za pomoci SW nástrojů jako např. RELAP, TRACE, MELCOR, ANSYS Fluent atd.

Termohydraulické výpočty

Termohydraulické (TH) výpočty tvoří základ výpočtových analýz prováděných v rámci Sekce výpočtových analýz a jaderné bezpečnosti firmy TES s.r.o. Pro vypracování těchto analýz máme k dispozici řadu účinných SW nástrojů používaných pro tyto účely i v největších energetických a inženýrských firmách, výzkumných organizacích a dozorných orgánech na celém světě:

  • RELAP5 - modulární systémový výpočtový program pro analýzu 1D TH procesů na JE
  • TRACE - modulární systémový výpočtový program pro analýzu 1D a 3D TH procesů na JE
  • MELCOR - výpočtový program pro analýzu těžkých havárií JE
  • ANSYS Fluent - univerzální multioborový CFD výpočtový program

 

Výpočtové programy RELAP5, TRACE a MELCOR byly vyvinuty pro potřeby U.S. NRC a byly v širokém rozsahu validovány pro různé typy provozních a havarijních stavů JE. Tyto programy jsou v TES s.r.o. využívány v rámci mezinárodní spolupráce v programu CAMP (Code Applications and Maintenance Program), respektive v programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program) v rámci kterých se TES s.r.o. aktivně podílí na dalším vývoji a nezávislé validaci těchto výpočtových programů.

Pro výpočtové analýzy jaderných bloků byly v TES s.r.o. vyvinuty následující komplexní výpočtové modely:

  • Jaderný blok VVER-1000 (RELAP5, TRACE)
  • Jaderný blok VVER-440 (RELAP5, TRACE, ANSYS Fluent)
  • Experimentální zařízení PSB-VVER (RELAP5, TRACE)
  • Rozsáhlá řada dílčích subsystémů a komponent JE - např. BSVP ETE (Fluent, TRACE)

 

Test HL2x25-2 LBLOCA na PSB VVER validace

 

Všechny výpočtové modely byly v širokém rozsahu validovány na základě dat z reálných provozních událostí na JE a testů spouštění JE, případně na základě experimentálních měření na integrálních experimentálních stendech (PSB-VVER).

Post-test Analysisof Upper Plenum 11 Break_PSB_VVER_TRACE_RELAP

Numerical Analysis of Mixing Factors in RPV of VVER-440 Reactor using TRACE code

Post-test Analysis_Hot Leg 2x25 Break_PSB VVER_TRACE

Název projektu:

Výpočtové analýzy provozu bloků JE Temelín po SBO

V rámci tohoto projektu byla provedena řada výpočtových analýz nadprojektové události SBO (Station Blackout) na blocích JE Temelín s reaktory typu VVER-1000. Analyzována byla možnost odvodu tepla z primárního okruhu bloků JE Temelín po úplném výpadku elektrického napájení za pomoci alternativních a nouzových prostředků. V rámci těchto výpočtů byla ověřena strategie alternativního napájení parogenerátorů pomocí mobilního požárního čerpadla a metodou gravitační drenáže z napájecí nádrže.  V rámci tohoto projektu též byla prověřena metoda nouzového odvodu tepla z otevřeného reaktoru přes parogenerátory metodou sekundárního Feed&Bleed. Výpočty byly provedeny v prostředí systémového TH kódu RELAP5/MOD3.3 používaného v TES s.r.o. v rámci mezinárodního programu CAMP (Code Application and Maintenance Program).

Zákazník: ČEZ a.s. (Česká republika)
Lokalita JE Temelín
Realizováno: 2012 - 2013

 

 

Název projektu:

Analýza plnění projektových funkcí SKŘ bloků JE Temelín po zvýšení výkonu na 104 %

Technická podpora pro dodavatele paliva pro JE Temelín spočívající ve zhodnocení dopadu projektu zvýšení výkonu bloků JE Temelín na projektové funkce systému kontroly a řízení. Na základě výpočtu rozsáhlého souboru abnormálních přechodových stavů JE byly navrženy a ověřeny nezbytné modifikace setpointů systému kontroly a řízení jaderného bloku, zejména limitačního systému reaktoru.

Zákazník: TVEL (Ruská federace)
Lokalita ČEZ - JE Temelín
Realizováno: 2011-2012

 

 

Název projektu:

Validace kódu TRACE pro reaktory typu VVER

V rámci tohoto projektu byla provedena validace výpočtového programu TRACE se zaměřením na specifické rysy technologie VVER. Validace výpočtového programu TRACE byla provedena na základě dat z integrálního experimentálního zařízení PSB-VVER a dat z reálných jaderných bloků s reaktory VVER 440 a VVER-1000. Původní validace TRACE provedená vývojářem programu byla provedena s ohledem na jeho použití pro jaderné bloky typu PWR a BWR. Validace provedená v rámci tohoto projektu pro specifický typ jaderného boku VVER dává podklady pro použití programu TRACE pro aplikaci v oblasti bezpečnostních analýz jaderných bloků s reaktory typu VVER, které jsou provozovány v ČR. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu výzkumu a vývoje IMPULS.

Zákazník: TES s.r.o., ČEZ a.s.,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita JE Temelín , JE Dukovany, Elektrogorsk (Ruská federace) 
Realizováno: 2008-2010