On-line diagnostika transformátorů MOSAD®–MST

Systém provozní on-line diagnostiky vycházející z MOSAD®-5 určený především pro olejové transformátory výrobních energetických bloků včetně jaderné energetiky. Systém je koncipován tak, aby byl schopen poskytnout jednoznačnou informaci o vznikající závadě transformátoru v počátečném stádiu rozvoje tak i dostatek údajů pro expertní posouzení závažnosti závady.

Charakteristika

 • modulární, otevřená architektura, která umožňuje modifikovat rozsah monitorovaných parametrů podle konkrétního transformátoru

Diagnostické veličiny

 • rozpuštěné plyny a vlhkost v oleji s využitím některého z komerčně dostupných analyzátorů
 • proud, napětí, výkon
 • změna kapacity a ztrátového činitele průchodky
 • spínací a atmosférická přepětí
 • zkratové proudy
 • částečné výboje
 • teplota oleje v různých místech transformátoru včetně chladicích smyček
 • přepínač odboček - poloha a průběh přepínání
 • stavové (dvouhodnotové) veličiny ovládacích, signalizačních a ochranných obvodů

 Výstupní funkce MOSAD®–MST

 • přímo měřené a odvozené veličiny
 • veličiny charakterizující okamžitý stav
 • časové řady měřených a odvozených veličin
 • model pro výpočet nejteplejšího místa vinutí - hot spot
 • model tepelně výkonové bilance s kontrolou toku energií
 • alarmy překročení limitů
 • autodiagnostika monitorovacího systému MOSAD®–MST

 

Název projektu:

On-line diagnostika  MOSAD®–MST olejových transformátorů

Vývoj, výroba, implementace a provozování systému   MOSAD®–MST, který slouží k on-line diagnostice olejových transformátorů velkých výkonů. Systém poskytuje informace o stavu transformátorů a případně vznikající závadě. Funkce systému zahrnují měření vybraných parametrů (koncentrace plynů rozpuštěných v olejové náplni, proudy, napětí, výkon, kapcitance, přepětí, teploty, částečné výboje atd.).

 

Zákazník: I&C Energo, a.s
Lokalita ČEZ - JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno: od 2008

 

 

Název projektu:

Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech

Návrh a vývoj inovativních měřicích metod a diagnostické metodiky, které slouží k vyhodnocení stavu výkonových transformátorů z hlediska částečných výbojů za provozu transformátorů. V rámci projektu byl vyvinut senzor pro detekci elektromagnetických impulsů v pásmu UHF vznikajících při výbojích včetně matematického zpracování výstupů ze senzorů. Určení intenzity, místa vzniku a četnosti výbojů slouží k predikci případné závady transformátoru.

Zákazník: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita ČR
Realizováno: od 2009