Monitorovací systém vodíku

Během těžké havárie může v důsledku chemických reakcí mezi materiály aktivní zóny a vodou dojít k vývinu značného množství vodíku. V případě deflagrace nebo dokonce detonace vodíku v atmosféře kontejnmentu může zvýšení tlaku ohrozit integritu kontejnmentu. Snížení vodíkového nebezpečí je jedním z nejdůležitějších úkolů při zvyšování jaderné bezpečnosti. Řešením je instalace systému kontroly vodíku.

Systém kontroly vodíku

V roce 2007 firma TES vypracovala v těsné spolupráci s Fyzikálně-energetických institutem v Obninsku (Ruská federace) v rámci realizace projektu Evropské komise TACIS R2.01/03 referenční projektové řešení systému kontroly vodíku pro referenční reaktory VVER-1000/V320. Tento systém byl v uplynulých letech nainstalován a úspěšně provozován v řadě JE v Rusku, Číně a Indii.

Systém kontroly vodíku zahrnuje:

  • pasivní KATALYTICKÉ VODÍKOVÉ REKOMBINÁTORY
  • aktivní MONITOROVACÍ SYSTÉM VODÍKU

Oba tyto systémy jsou navzájem nezávislé.

Rekombinátory mají za úkol snížit koncentraci vodíku v atmosféře kontejnmentu.

Monitorovací systém vodíku představuje aktivní část systému kontroly vodíku a zahrnuje plynová čidla, která poskytují informace o složení atmosféry kontejnmentu a ostatní vybavení, které zajišťuje následné zpracování dat.

Po důkladné analýze stávajících komponent experti firmy TES vypracovali vylepšený design monitorovacího systému vodíku, který obsahoval vodíko-kyslíková čidla a zařízení na zpracování dat. Dále byl vyvinut příslušný software na zpracování dat.

Vyvinutý modul monitorovacího systému vodíku byl podroben kvalifikačním zkouškám, které prověřily funkčnost a správnost systému v simulovaných podmínkách těžké havárie (směs vzduchu, páry a vodíku za vysokých tlaků a teplot) . Firma TES také připravila sadu dokumentů podle normy IEC 60780 pro určení obecné strategie kvalifikačních zkoušek i specifických postupů. Výsledky testů byly nakonec ověřeny výpočty CFD kódem FLUENT.

V rámci projektu byl vypracován koncepční design kompletního systému kontroly vodíku pro kontejnment VVER-1000/V320. Výchozím dokumentem pro koncepční design byla analýza nadprojektové havárie pro pilotní jadernou elektrárnu Balakovo (Ruská federace). Analýza poskytla vodítko pro určení počtu a umístění klíčových komponent systému kontroly vodíku v kontejnmentu. Nakonec byl vypracován obecný návrh koncepčního designu systému kontroly vodíku.

 

 

Název projektu:

Projekt EU "TACIS" - vývoj systému měření a likvidace vodíku pro reaktory VVER

Vývoj systému pro měření koncentrace vodíku a jeho bezpečné likvidace v kontejnmentu VVER-1000, který je určen ke zmírnění následků těžkých havárií. Systém se skládá z monitorovacího systému a katalytických rekombinátorů, které likvidují vodík bezplamenným způsobem.

Zákazník: Evropská komise
Lokalita  Rosenergoatom-Moskva, FEI Obninsk (Ruská federace)
Realizováno: 2007 - 2009

 

 

Název projektu:

Sekundární přístroje pro měření koncentrace vodíku a kyslíku

Vývoj a výroba sekundárních přístrojů pro monitorovací systém měření vodíku a kyslíku určených pro řízení těžkých havárií. Sekundární přístroje zajišťují napájení, řízení vlastních čidel vodíku a kyslíku včetně digitalizace naměřených dat a jejich přenos do centrální vyhodnocovací jednotky.

Zákazník: RET Ruská federace
Lokalita  Moskva (Ruská federace)
Realizováno: 2007