Havarijní předpisy

Havarijní předpisy

Experti firmy TES s.r.o. získali rozsáhlé zkušenosti v průběhu dlouhodobé spolupráce při vývoji, validaci a implementaci dokumentů AM (Accident Management) pro JE Dukovany i JE Temelín. Podíleli jsme se na tvorbě všech stupňů dokumentace AM:

 • Předpisy pro likvidaci abnormálních stavů (LAS)
 • Předpisy pro likvidaci mimořádných stavů (LMS)
 • Návody pro zvládání následků těžkých havárií (SAMG)
 • Manuály (návody) pro technické podpůrné středisko (TPS)

V letech 1996÷2012 bylo v TES s.r.o. vypracováno 74 technických zpráv shrnujících výsledky výpočtové validace předpisů typu AM. Výpočtová validace předpisů AM byla prováděna především v prostředí výpočtového programu RELAP5, experti firmy TES s.r.o. se ale v minulých letech významně podíleli i na validaci předpisů AM na plnorozsahových simulátorech JE Dukovany a JE Temelín.

Výpočtová validace předpisů AM je charakteristická zejména svou náročností při vytváření scénářů a simulování zásahů operativního personálu, což vyžaduje i značnou zkušenost expertů s reálným řízením jaderného bloku, dostupností personálu a také při stanovování časové odezvy personálu a manipulačních časů pro jednotlivé činnosti. V této oblasti firma TES s.r.o. využívá přímé zkušenosti svých expertů s řízením jaderného bloku z pozice operativního personálu JE.

 
V oblasti vývoje, validace a implementace předpisů AM nabízíme následující služby:

 

 • Výpočtové analýzy pro vývoj a validaci předpisů AM.
 • Nezávislé posouzení výpočtových analýz pro předpisy AM provedených jinými subjekty.
 • Tvorba textové části a příloh předpisů AM.
 • Spolupráce při validaci a vyhodnocení validace předpisů AM na simulátoru JE.
 • Výpočet a zpracování systematického souboru setpointů pro předpisy AM.
 • Revize a revalidace předpisů AM a setpointů v souvislosti s modifikacemi JE (záměna SKŘ, zvýšení výkonu, záměna paliva,..).
 • Vypracování manuálu TPS v oblasti AM.

 

Výpočet alternativního napájení PGpoSBO

 

Název projektu:

Výpočtové analýzy nadprojektových událostí pro vývoj a validaci postupů AM na JE Dukovany

V rámci tohoto projektu byla provedena řada výpočtových analýz nadprojektových událostí na blocích JE Dukovany s reaktory typu VVER-440 pro vývoj a validaci nových předpisů AM (Accident Management). Analyzovány byly dopady nadprojektových událostí „extrémní teplota“ a „extrémní vítr“, které v mezním případě mohou způsobit úplný výpadek pracovních i rezervních zdrojů elektrického napájení všech bloků JE v lokalitě společně s výpadkem chladících okruhů, který po určité době může vést i k výpadku dieselgenerátorů. Na základě analýzy těchto nadprojektových událostí byly prověřovány strategie nových postupů AM, jejichž cílem je prodloužit dobu provozu dieselgenerátorů a následně, po jejich výpadku, zajistit dlouhodobý odvod tepla ze všech bloků JE pomocí alternativních mobilních prostředků.

Zákazník: ČEZ, a. s. (Česká republika)
Lokalita: JE Dukovany
Realizováno:
2012

 

 

Název projektu:

Validace předpisů pro řešení abnormálních stavů na plnorozsahovém simulátoru JE Dukovany

V rámci tohoto projektu byla provedena validace provozních předpisů pro abnormální stavy bloků EDU na plnorozsahovém simulátoru EDU. Na plnorozsahovém simulátoru EDU bylo provedeno bylo více jak 70 testovacích úloh za účasti kompletní směny operativního personálu. Cílem validace bylo potvrdit, že abnormální a havarijní postupy jsou použitelné a provozně přesné i po provedení záměny SKŘ a zvýšení výkonu na všech blocích JE Dukovany. Specialisté TES s.r.o. v rámci tohoto projektu vypracovali metodiku validace, dozorovali provedení všech testů na plnorozsahovém simulátoru a následně provedli i vyhodnocení validace.

Zákazník: ČEZ, a. s. (Česká republika)
Lokalita: JE Dukovany
Realizováno:
2012Název projektu:

Ověření spouštěcích testů před najížděním bloků JE Dukovany na displejovém simulátoru

V rámci projektu záměny SKŘ a zvyšování výkonu bloků JE Dukovany bylo vyžadováno provedení řady technologických testů v rámci prvního spouštění všech bloků s novým SKŘ. Ověřovací testy zahrnovaly i komplexní celoblokové dynamické přechodové režimy jako jsou výpadky hlavních cirkulačních čerpadel, částečné výpadky hlavních napájecích čerpadel, odstavení turbíny nebo zregulování bloku na vlastní spotřebu. V rámci tohoto projektu se specialisté TES s.r.o. podíleli nejenom na zpracování programů spouštění a metodik vyhodnocení spouštěcích testů, ale spolupracovali i na ověření všech spouštěcích testů bloků JE Dukovany na displejovém simulátoru EDU a prováděli vyhodnocení všech těchto ověřovacích testů. Výsledky dynamických testů byly následně využity i v procesu revize a validace postupů AM (Accident Management).

Zákazník: ČEZ, a. s. ( ÚJV ŘEŽ a.s.)
Lokalita: JE Dukovany
Realizováno:
2004 - 2005