Diagnostika obvodů a reflektometrická měření

Pravidelná diagnostika obvodů je nezbytná pro prevenci selhání elektrického zařízení, které může způsobit velké hmotné škody nebo ohrozit lidské životy.

Nedestruktivní diagnostika- ECAD®1000 a ECAD®1100

 

Provádíme nedestruktivní diagnostiku silových, ovládacích a měřicích obvodů včetně kabeláže, všech komponent i koncových zařízení.

Vycházíme přitom z opakovaných měření následujících parametrů v obvodu v beznapěťovém stavu:

 • stejnosměrný a izolační odpor
 • impedance a fázový úhel při různých frekvencích
 • výskyt nehomogenit v obvodu metodou odražených pulsů (reflektometrie)

K měření používáme systémy ECAD®1000 a ECAD®1100 americké firmy CM Technologies Corporation.

 

Charakteristiky měření

 • připojení měřicího zařízení na svorky zkoušeného obvodu
 • autodiagnostika měřicího systému včetně kontroly beznapěťového stavu obvodu
 • automatický průběh celého měřicího procesu řízený počítačem
 • ukládání historických hodnot do databáze systému
 • výpočet střídavých parametrů a činitelů charakterizující kvalitu izolace (činitel jakosti, činitel rozptylu, polarizační poměr, podíl absorpce v dielektriku)
 • komplexní informace o elektrických vlastnostech testovaného obvodu
 • okamžité vyhodnocení naměřených výsledků opakovaných měření porovnáním s referenčním měřením (první měření na daném zařízení)
 • odhad zbytkové životnosti obvodu na základě hodnocení jeho stavu v delším časovém období
 • metoda šetrná k měřeným obvodům - nedochází k namáhání zvýšeným napětím
 • využití k preventivní údržbě i identifikaci a lokalizaci vzniklých poruch

 

Reflektometrická měření

Reflektometrická měření - TDR - používáme k lokalizaci nehomogenit a poruch v elektrickém obvodu nebo k měření délek kabelů.


Disponujeme rozsáhlou databází rychlostí šíření napěťového pulsu v nejpoužívanějších typech kabelů.
Naměřené hodnoty jsou softwarově zpracovány. Výsledkem měření je průběh impedance po délce obvodu, tzv. echogram.

Na základě echogramu dokážeme:

 • určit délky kabelů s vysokou přesností až do vzdálenosti 29 260 m
 • lokalizovat kabelové spojky,  průchodky, místa přechodu na jiný typ kabelu apod.
 • lokalizovat poruchy typu zkrat, zemní spojení nebo přerušený vodič

 

Reflektometrická měření provádíme buď individuálně (pomocí reflektometrické karty instalované v osobním počítači) nebo v rámci komplexní diagnostiky kabelů.
Reflektometrické měření je vhodné jak pro kabely sdělovací tak i silové.

 

Název projektu:

Diagnostická měření kabelů a hermetických kabelových průchodek

Nedestruktivní diagnostika kabelových souborů je prováděna systémem ECAD® umožňujícím dlouhodobě sledovat stav kabeláže včetně připojených elektrických zařízení. Pravidelná měření slouží k vyhodnocení míry stárnutí a k prevenci selhání elektrického zařízení. Systém se používá pro pravidelnou diagnostiku a pro vyhledávání a určování závad.

Zákazník: ČEZ, a. s.
Lokalita ČEZ - JE Dukovany
Realizováno: od 1995