CFD výpočty

CFD Výpočty

CFD (Computational Fluid Dynamics) je výpočetní metoda, která umožňuje modelovat dynamiku proudění kapalin a plynů. Kromě toho však dokáže počítat s přestupem tepla či hmoty, fázovými změnami, chemickými reakcemi, mechanickým pohybem a napětím i deformací pevných materiálů.

Firma TES s.r.o. používá univerzální multioborový CFD kód ANSYS Fluent pro počítačovou simulaci dějů spojených s prouděním a tepelnými procesy v jednofázových i vícefázových médiích.

Pro přípravu geometrických modelů má firma TES s.r.o. k dispozici 3D modelář SolidWorks  nebo lze (dle požadavků zákazníka) použít již hotové modely z jiných CAD systémů.

 
Firma TES s.r.o. disponuje týmem zkušených odborníků, kteří Vám nabízejí služby v oblasti CFD analýz proudění a tepelných procesů s uplatněním v následujících průmyslových odvětvích:
  • Energetika jaderná i klasická.
  • Chlazení elektrických zařízení a elektronických obvodů.
  • Technologické procesy - metalurgie, sklářský průmysl, plastikářství.
  • Ekologie - šíření emisí, proudění v atmosféře, větrné elektrárny, úniky jedovatých a radioaktivních látek.
  • Technika prostředí - chlazení, ventilace, vytápění, klimatizace budov.
  • Automobilový a letecký průmysl - vnitřní a vnější aerodynamika.
  • Točivé stroje - ventilátory, kompresory, turbíny atd.
  • Procesní inženýrství - přestup tepla a hmoty, chemické reakce.

 

V oblasti jaderné energetiky používáme ANSYS Fluent zejména v aplikacích s převažujícími prostorovými (3D) efekty. Zde CFD simulace poskytují data, která obvykle nelze získat měřením na reálné technologii, ani simulací pomocí systémových kódů jako je RELAP5 nebo TRACE - například pro výpočet 3D proudění a teplotního pole v jaderném reaktoru nebo v bazénech skladování vyhořelého paliva (BSVP). V těchto případech data z CFD výpočtu často slouží nejenom pro analýzu řešeného problému, ale zároveň i jako zdroj referenčních informací pro nastavení výpočtových modelů v prostředí systémových kódů.

 CFD model pro analýzu proudění v jaderném reaktoru

 

Název projektu:

Analýza teplotních vlivů na namáhání hermetického obkladu bazénu skladování vyhořelého paliva

V rámci tohoto projektu byly provedeny rozsáhlé CFD výpočty pro zhodnocení vlivu teplotního namáhání na těsnost a životnost hermetického obkladu bazénu skladování vyhořelého paliva a technologických šachet na JE Temelín. Analyzován byl především způsob zavezení BSVP palivovými soubory a hlavní přechodové režimy BSVP a technologických šachet. Výstupy z CFD (Computational Fluid Dynamics) kódu FLUENT byly použity jako zdroj vstupních dat pro následné strukturální výpočty hermetického obkladu.

Zákazník: ÚJV ŘEŽ, a.s.
Lokalita JE Temelín
Realizováno: 2012 - 2013


 

Název projektu:

Aplikace CFD kódů pro výzkum proudění v jaderném reaktoru

Tento projekt se soustředil na výzkum proudění v jaderném reaktoru v režimu přirozené cirkulace. Hlavními cíli projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu jaderného bloku, snížení radiačního rizika při potenciální havárii a vývoj a modernizace systémových termohydraulických kódů pro JE. Termohydraulické (TH) procesy v reaktoru byly zkoumány s použitím dat z experimentálních měření na reálných jaderných blocích a na základě analýzy klíčových TH jevů v prostředí CFD kódů FLUENT a STAR CD. Na základě tohoto výzkumu byly vyvinuty strategie, postupy a metodiky pro bezpečné a efektivní vychlazování reaktoru v havarijních situacích. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu výzkumu a vývoje POKROK.

Zákazník: TES s.r.o., ČEZ a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lokalita JE Temelín, JE Dukovany
Realizováno: 2004 - 2007