Bezpečnostní zpráva

Bezpečnostní zpráva

Firma TES s.r.o. se dlouhodobě podílí na zpracování bezpečnostní dokumentace pro jaderné elektrárny (JE) i na dalších činnostech souvisejících s jadernou bezpečností. Významnou předností, kterou nabízíme v této oblasti je naprostá nezávislost firmy TES s.r.o. na provozovateli JE i na státním jaderném dozoru v ČR.

Důležitou součástí podpory v oblasti jaderné bezpečnosti je provádění bezpečnostních výpočtových analýz. Na výpočtové programy používané pro bezpečnostní analýzy jsou jaderným dozorem i provozovateli jaderných zařízení kladeny zvýšené nároky. Proto pro účely provádění bezpečnostních termohydraulických (TH) výpočtů v ČR používáme moderní výpočtové programy, které prošly hodnocením dle směrnice VDS030 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V rámci tohoto hodnocení je zároveň posuzována i odborná kvalifikace a zkušenost uživatelů těchto výpočtových programů.

Výpočtové modely používané pro účely bezpečnostních výpočtů jsou v širokém rozsahu validované na základě dat z reálných provozních událostí na JE i na základě testů provedených na experimentálních stendech (např. PSB-VVER).

 

V oblasti podpory jaderné bezpečnosti a zpracování bezpečnostní dokumentace nabízíme následující služby:

  • Bezpečnostní výpočtové analýzy.
  • Nezávislé posouzení bezpečnostních výpočtových analýz.
  • Rozbory událostí na JE a analýza jejich vlivu na jadernou bezpečnost.
  • Odborné konzultace a posudky při zpracování bezpečnostní dokumentace.
  • Zpracování databáze vstupních dat pro bezpečnostní analýzy.
  • Spolupráce při zpracování vybraných kapitol PSR (Periodic Safety Review).

 

Název projektu:

Technická podpora při zpracování Periodic Safety Review JE Temelín

V rámci periodického hodnocení bezpečnosti JE byl pro provozovatele JE Temelín zpracován rozsáhlý soubor vybraných kapitol PSR (Periodic Safety Review). Na základě PSR je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) periodicky hodnocena úroveň jaderné bezpečnosti jaderného bloku v řadě vybraných oblastí. Experti TES s.r.o. se podíleli na zpracování následujících kapitol PSR: Projekt elektrárny, Skutečný stav systémů, konstrukcí a komponent (SSC), Kvalifikace zařízení, Stárnutí, Deterministické bezpečnostní analýzy, Pravděpodobnostní bezpečnostní analýzy, Analýzy rizika, Provozní bezpečnost, Využití provozních zkušeností z jiných elektráren a výsledků výzkumu, Postupy a předpisy, Havarijní plánování, Radiologický dopad na životní prostředí.

Zákazník: SÚJB, ČEZ a.s.
Lokalita JE Temelín
Realizováno: 2006 - 2010

 

 

Název projektu:

Posouzení podkritičnosti AZ JE Dukovany při poruchách na MKV

V rámci tohoto projektu byla na základě požadavku na doplnění Předprovozní bezpečnostní zprávy JE Dukovany provedena rozsáhlá výpočtová analýza ředění chladiva v primárním okruhu bloku JE Dukovany v režimu náběhu na MKV (minimální kontrolovaný výkon). Cílem projektu bylo analyticky posoudit a dle možnosti vyloučit vznik sekundární kritičnosti v režimu náběhu na MKV po výpadku hlavních cirkulačních čerpadel. Termohydraulické výpočty byly provedeny v prostředí systémového kódu RELAP5/MOD3.3, proces míchání chladiva v primárních smyčkách byl analyzován v prostředí CFD kódu FLUENT.

Zákazník: SÚJB, ČEZ a.s.
Lokalita JE Dukovany
Realizováno: 2006